Tel. 02 599 0199 Thailand / English

img


Card image cap

ตราสัญลักษณ์ น้ำดื่มตราสยาม
           

                 คำว่า ’’สยาม’’ หมายถึงน้ำดื่มของคนไทยหรือน้ำดื่มของ ''ประเทศสยาม'' ซึ่งเป็นชื่อของประเทศไทยในอดีต ภายใต้คำว่า ’’สยาม’’ มีสัญลักษณ์ลายคลื่น 3 ชั้นในลักษณะรูปแบบอักษรโบราณพร้อมคำว่า ’’น้ำดื่มตราสยาม’’ และมีการใช้โทนสีน้ำเงินฟ้า-เข้มเพื่อเน้นให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำดื่มของคนไทย นอกจากความหมายที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ลายคลื่น 3 ชั้นยังหมายถึง น้ำ กระแสน้ำ และคลื่นน้ำ ซึ่งน้ำเป็นวัตถุดิบทำให้เกิด ‘’น้ำดื่มตราสยาม’’ ทั้งยังสื่อถึงการเป็นสายน้ำที่หนุนนำและพัฒนาพาให้น้ำดื่มสยามเจริญรุ่งเรืองและเติบโตไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา เพราะโดยลักษณะของน้ำจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
สีน้ำเงินเข้ม-ฟ้า เป็นสีวรรณะเย็น ใช้แทนความหมายของน้ำได้เป็นอย่างดี โดยสีฟ้า หมายถึง น้ำ ความสดชื่น และความจริงใจ ส่วนสีน้ำเงินเข้มหมายถึง ความเชี่ยวชาญ ตวามน่าเชื่อถือ ความรอบรู้ ความเฉลียวฉลาด ตวามอบอุ่น พลังอำนาจ ความจริงจัง และสุขภาพ ทั้งยังสื่อถึงความมั่นคงของธุรกิจ ดังนั้นการใช้สีฟ้าคู่กับสีน้ำเงินเข้ม นอกจากจะหมายถึงน้ำดื่มแล้ว ยังทำให้เกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือของแบรนด์ และเป็นการสื่อถึงความเชี่ยวชาญรวมทั้งความรอบรู้ในด้านการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพอีกนัยหนึ่งด้วย

 Buy Now |

  Download Application